Forskånet for større brud men et forhøjet indhold af arsén betød behov for nye filte på værket

GISTRUP: På den ordinære generalforsamling i Gistrup Vandværk forleden kunne formanden Per Jakobsen indledningsvis i sin beretning oplyse, at der med en tilgang på fem nye forbrugere i 2018, så der nu er i alt 394 forbrugere tilsluttet det sidste private vandværk i Gistrup.

Som følge af stigningen i antallet af forbrugere blev der i 2018 pumpet 40.418 kubikmeter grundvand op mod 39.122 kubikmeter året før. Det svarer til et gennemsnitligt forbrug på 105,8 kubikmeter pr. husstand og det er beskedent - akkurat som et svind i ledningsnettet på 3,23 procent er det.

Der har været holdt fem bestyrelsesmøder i løbet af året og derudover har bestyrelsesmedlemmerne på skift deltaget i forskellige kurser og messer om blandt andet blødgøring af vand.

Kommunen har været på et uvarslet teknisk tilsyn på de to vandværker og det kom der meget få kommentarer ud af, fortalte formanden videre.

Der har ikke været de helt store brud i årets løb, men der måtte dog graves i en vis fart i både Birkekrogen og Mølletoften for at begrænse skaderne.

Den løbende udskiftning af vandmålere til digitale målere fortsætter, og vandværket er nu cirka halvvejs i processen.

Endelig er der flere steder problemer med okker, som følge af et lavt forbrug, så derfor spules ledningerne igennem af og til. Afslutningsvis understregede formanden, at vandkvaliteten stadig er helt i top.

Efterfølgende gennemgik forretningsfører Jan Olesen regnskabet for 2018 og med det nye princip om, at driften af vandværker skal hvile i sig selv, går indtægter og udgifter lige op. Når det ikke er tilfældet, er der i stedet tale om over- eller underdækning.

Nettoomsætningen blev sidste år på 557.814 kroner og det er få tusinde kroner mere end sidste år. Der har i det forløbne år været store udgifter til vedligeholdelse af anlægget, for et højt indhold af arsén bevirkede, at der måtte indskydes et filter og det hjalp øjeblikkeligt. Derudover er der en løbende udgift til udskiftning af vandure og vedligeholdelse af ledningsnettet i øvrigt, fastslog forretningsføreren.

Under indkomne forslag var der et ønske om, at referater fra generalforsamlingerne kom på hjemmesiden. Dette ønske blev imødekommet, men et tilsvarende ønske om at få referaterne fra bestyrelsesmøderne på hjemmesiden også blev ikke godkendt, men erstattet af et tilbud om at lave et nyhedsbrev efter behov for at orientere forbrugerne om ting af fælles interesse omkring driften af vandværket.

Efterfølgende var der valg til bestyrelsen for Gistrup Vandværk og det gav genvalg til Jesper Larsen og Jan Olesen samt suppleant Leif Nielsen, akkurat som Birger Christensen og Carsten Goul blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...